Hony Treasurers

1. MR P S SETHI 1988-1989
2. MAJ BM SINGH 1990-1991
3. BRIG NS SANDHU 1991-1992
4. MR RAKESH SHARMA 1993-1994
5. MR KULBIR SINGH 1994-1995
6. MR RAKESH SHARMA 1995-1996
7. BRIG N S SANDHU 1996-1997
8. MR S S SAWHNEY 1997-1998
9. MR SUKHJIT SINGH LEHAL 1998-1999
10. MR Y P CHOUDHARY 1999-2000
11. ER SMS SANDHU 2000-2001
12. BRIG B S BAINS 2001-2002
13. CAPT G S GHUMAN 2002-2003
14. ER SMS SANDHU 2003-2005
15. MR VIRENDRA SHARMA 2005-2006
16. CAPT P S CHIMNI 2007-2008
17. ER H C SETHI 2008-2009
18. COL AD SINGH 2009-2010
19. CAPT G S GHUMAN 2010-2011
20. MR RAVI BIR SINGH 2011-2012
21. SH PARVINDER TAKKAR 2012 -2013
22. DR JASPREET BATTH
23. DR B R JAIN
24. DR G S KOCHHAR
25. Sh TEJ PARTAP SINGH VIRK
26. CAPT MOHANBIR SINGH
27. MR AMARBIR SINGH LEHAL
2013 – 2014
2014 -2015
2015 -2016
2016- 2017
2017-2018
2018-