Presidents


1. SH P N THAPAR 1962 – 1966
2. DR P N CHUTTANI 1967 – 1975
3. SH R S TALWAR 1975 – 1978
4. SH PREM BHATIA 1979 – 1982
5. SH PARAMJIT SINGH 1982 – 1985
6. SH R S MANN 1985 – 1988
7. LT COL A P SINGH 1988 – 1989
8. SH R S MANN 1989 – 1993
9. SH BIKRAMJIT SINGH 1993 – 1995
10. LT GEN DEPINDER SINGH 1995 – 1996, PVSM, VSM
11. RAJA MALVINDER SINGH 1996 – 1998
12. SH TEGVIR SINGH SIBIA 1998 – 1999
13. SH GURINDERJIT SINGH SANDHU, IAS 1999 – 2001
14. SH TEGVIR SINGH SIBIA 2001 – 2002
15. RAJA MALVINDER SINGH 2002 – 2003
16. LT COL AP SINGH 2003 – 2005
17. SH GURINDERJIT SINGH SANDHU, IAS 2005 – 2006
18. SH GURINDERJIT SINGH SANDHU, IAS 2006 – 2007
19. SH. R.S SANDHU, IAS 2007 – 2008
20. Mr. D.S. BAINS, IAS 2008 – 2009
21. MR BIRINDER S. GILL 2009 – 2011
22. RAJA MALVINDER SINGH 2011 – 2012
23. SH GURINDERJIT SINGH SANDHU, IAS
24. SH BIRINDER SINGH GILL
25. SH IPS MANN
26.  SH RAVIBIR SINGH
27. Sh Birinder Singh Gill

2012 – 2014
2014 - 2015
2016- 2017
2017-2018
2018-